Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (instruktorów, pracowników w związku
z pozyskiwaniem danych osobowych).

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodka Kultury w Pozezdrzu reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@anrodo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy i nie będą udostępniane nieuprawnionym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy:Kodeks Pracy,

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej umowy
o pracę. Odbiorcą danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich  przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11.W GOK przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego

            i zewnętrznego w celu:

 1. zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie GOK;
 2. nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 10 dni, a następnie  

automatycznie kasowane.

  12. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw
       w Gminny Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dla rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodka Kultury w Pozezdrzu reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze, e-mail: gok.pozezdrze@wp.pl 

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@anrodo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe lub Pani/Pana dziecka przetwarzane są do celów działalności i promocji GOK w Pozezdrzu w gazetkach i tablicach, kronice GOK w Pozezdrzu,  na stronie internetowej www.pozezdrze.naszgok.pl   oraz portalach społecznościowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania GOK

4. Pani/Pana dane osobowe lub Pani/Pana dziecka przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

5. Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
• dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań
w GOK.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku:

 

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

utrwalonego podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz podczas uczestnictwa w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez GOK w Pozezdrzu  w celu promowania działalności placówki:

1. Na stronie internetowej GOK, gazetce j *

Tak

 

Nie

 

 

2. Na stronie internetowej instytucji będących organizatorami/współorganizatorami konkursów, zawodów itp.*

Tak

 

Nie

 

 

3.W lokalnej prasie*

Tak

 

Nie

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez GOK wszelkich materiałów przedstawiających mój wizerunek w celach marketingowych i promocji GOK na portalu Facebook**

Tak

 

Nie

 

 

Wyrażam zgodę aby podane dane osobowe (imię i nazwisko oraz wizerunek)  były przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania stosunku pracy*

Tak

 

Nie

 

 

Wyrażam zgodę aby podane dane osobowe (imię i nazwisko oraz wizerunek) były przetwarzane na podstawie niniejszej zgody w przypadku kroniki i wydawnictw rocznicowych również po zakończeniu stosunku pracy *

Tak

 

Nie

 

* zaznaczyć właściwe

 

**W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, administrator informuje, że współadministrator funpage, jakim jest Facebook Ireland wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odwołania niniejszych zgód i o tym, że są one dobrowolne, jak również, że klauzula informacyjna zawierająca informację o przysługujących mi prawach znajduje się na stronie internetowej placówki w zakładce RODO oraz na tablicy ogłoszeń.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

……….……………………,

(data i czytelny podpis)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu, 11-610 Pozezdrze, ul Wolności 4, tel 87 427 90 42, e-mail: gok.pozezdrze@wp.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych – można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@anrodo.pl
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania wskazanych  danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę, umowy zlecenia, innej umowy bądź realizacji zawartej uprzednio umowy oraz prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy:  Kodeks Pracy, Ustawa
  o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej umowy
  o pracę. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a)            do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, PFRON-u,

c)            dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

d)            operatorom pocztowym i kurierom,

e)            bankom w zakresie realizacji płatności,

f)             na potrzeby BHP,

g)            medycynie pracy,

h)            organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
  i obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza danymi przetwarzanymi na portalu Facebook na podstawie zgody) oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. W GOK przetwarza się również dane osobowe za pomocą monitoringu w celu: zwiększenia bezpieczeństwa uczestników zajęć, pracowników oraz osób przebywających na terenie GOK. Treść pełnej klauzuli z tym związanej znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie GOK w zakładce RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa i RODO): dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw przez
  Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu. Przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Pozezdrzu tel. 87 427 90 42, email: gok.pozezdrze@wp.pl

2. Z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@anrodo.pl lub tradycyjne pocztą 11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 4.

3. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

4.  Pani/Pana dane osobowe dane Pani/Pana dzieci przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 10 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

7. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

9.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny