Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Dokumenty

OŚWIADCZENIE OSÓB PEŁNOLETNICH W ZWIĄZKU Z UCZĘSZCZANIEM  NA ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W POZEZDRZU W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

 

Ja, niżej podpisany/a  będąca/cy  uczestnikiem  zajęć  …..................................................................…

w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu oświadczam, co następuje:

– świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem do placówki,  oświadczam, że chcę skorzystać  z zajęć  w czasie epidemii w dniach i  godzinach podanych  w harmonogramie zajęć,

– w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki lub innymi uczestnikami zajęć, zobowiązuję się                             do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki/ przyłbicy,

– oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,

– oświadczam, że nie posiadam żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,

– zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki,  lub instruktora  poprzez kontakt telefoniczny  o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19      w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19,

– deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wyrażam zgodę na realizowanie zaleceń zawartych w tych wytycznych wydanych przez placówkę,

– oświadczam, iż znam i jestem świadomy zagrożeń na jakie jest narażone moje zdrowie  oraz mojej rodziny w związku z uczęszczaniem do GOK w tym czasie. Zdaję sobie sprawę,  że mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie placówki istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID – 19,

– oświadczam, że zapoznam się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi             w GOK  i wytycznymi Epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.

 

………………………………………….

data i podpis uczestnika zajęć

 

 

 

 

………………………………………………….

 

…………………………………………………

           (imiona i nazwiska rodziców/

              opiekunów prawnych)

 

 

 

……………………………………………….

 

………………………………………………….

               (miejsce zamieszkania)

 

 

 

D E K L A R A C J A

 

w sprawie korzystania z zajęć w GMINNYM OŚRODKU KLUTURY I W POZEZDRZU w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………… będzie korzystało

                                                                                 (imię i nazwisko)

z zajęć w GOK w Pozezdrzu :

 

 w dniach  ………………………………………………………………………………………….

 

w godzinach od …………. do ……….. .

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                ………………………………………………………

data i podpis rodziców / opiekuna prawnego dziecka

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-21.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu,
  11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 4, tel. 87 427 90 42, e- mail gok.pozezdrze@wp.pl reprezentowany przez Dyrektor.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: kontakt@anrodo.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych oraz uczestników zajęć w GOK Pozezdrze  jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub inne osoby fizycznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
  w dziedzinie zdrowia publicznego)
  z w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, realizacji zajęć artystycznych i edukacji kulturalnej w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 5. Przetwarzane dane osobowe to: imię nazwisko uczestnika zajęć, rodzica, opiekuna prawnego, adres zamieszkania, nr telefonu, oświadczenie o stanie zdrowia w związku
  z koronawirusem.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował niemożliwością uczestnictwa w zajęciach.
 7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii. Po tym czasie formularze zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.
Ze względu na trwający wciąż stan zagrożenia epidemicznego zajęcia odbywają się
w określonym reżimie sanitarnym. Przekraczając próg GOK w Pozezdrzu przede wszystkim pamiętajcie o odpowiedzialnym zachowaniu: musicie być zdrowi, zdezynfekujcie ręce przy wejściu, zakrywacie usta i nos i w każdej sytuacji utrzymujcie dystans społeczny co najmniej 1,5 m!


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

 11-600 Węgorzewo, tel.: 87 427 28 13, ul. 3 Maja 17;

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod nr alarmowy 112

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddziaŁ

 GIŻYCKO    tel. 87 429 66 91                  PISZ –tel. 87 425 46 44

     ELBLĄG    tel. 55 230 42 12                    OLSZTYN dzieci tel. 89 539 34 21

OSTRÓDA tel. 89 646 06 22

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA  800 190 590

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj telefonicznie i stosuj się do wydanych zaleceń.

Najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i noś zgiętym ramieniem lub jednorazową chustką gdy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych, które kaszlą i kichają.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (instruktorów, pracowników w związku z pozyskiwaniem danych osobowych). Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodka Kultury w Pozezdrzu reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@anrodo.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy i nie będą udostępniane nieuprawnionym odbiorcom. 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy: Kodeks Pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej umowy o pracę. Odbiorcą danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa. 6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 11.W GOK przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu: a) zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie GOK; b) nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 10 dni, a następnie automatycznie kasowane. 12. Posiada Pani/Pan prawo do: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO str. 2 d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. f) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. g) Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Gminny Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze przy czym podanie danych jest: a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny