Zamówienia publiczne

Pozezdrze, dnia 07.05.2014  

ZAPYTANIE CENOWE

            Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

1.Zamawiający Gminy Ośrodek Kultury ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze tel. 87 4279042 fax. 87 427 9042 gok.pozezdrze@wp.pl NIP: 8450010853 REGON:000963307 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na pn:„Stworzenie Regionalnej Izby Rybackiej poprzez adaptację i modernizację poddasza Gminnego Ośrodka Kultury”.

2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych polegających na Stworzenie Regionalnej Izby Rybackiej poprzez adaptację i modernizację poddasza Gminnego Ośrodka Kultury których zakres został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego oraz w zakresie robót do wykonania (przedmiarze robót).

3.Termin realizacji zamówienia do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4.Okres Gwarancji:  na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru robót.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu, ul. Wolności 4, 11-610 Pozezdrze. Termin składania ofert upływa 22.05.2014 r. – godz. 12.00, złożenie oferty w biurze Gminnego Ośrodka Kultury – parter.

6.Termin otwarcia ofert: 22.05.2014 r. godz. 12.15. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w biurze Gminnego Ośrodka Kultury – parter.

7.Warunki płatności: na podstawie faktury po dokonaniu odbioru końcowego robót. W terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Leszek Gołębiewski  w godz. od 9:00 do 18:00.

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność  do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

OFERTA

„Stworzenie Regionalnej Izby Rybackiej poprzez adaptację i modernizację poddasza Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.05.2014r godz. 12.15.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub doręczona osobiście.

10. Sposób obliczenia ceny:

1)   Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową zgodnie z formularzem ofertowym.

2)   Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3)   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania cenowego jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, wywóz gruzu, wykonanie pomiarów  sporządzenia BIOZ  i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4)   Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

5)   Kosztorysów na podstawie których Wykonawca dokonał wyceny nie należy dołączać do oferty.  Zamawiający uzna, że podana w ofercie cena ryczałtowa jest prawidłowa bez względu na  sposobu jej wyliczenia.

6)   Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

10.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto– 100% według poniższego wzoru:

P=Cn/Cobx100gdzie;

P- liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę oferty,

Cn- najniższa zaoferowana cena brutto,

Cob – cena brutto  badanej oferty

            Do porównania i oceny ofert zostanie przyjęta cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określona w ofercie wykonawcy.

11 Warunki udziału Wykonawców  w zapytaniu cenowym.

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: dwie roboty budowlane o wartość robót – co najmniej 50.000,00 zł brutto każde zamówienie (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

            Doświadczenie Wykonawcy powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika, że najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

-minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.),

-minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.),

oraz przedłoży informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

            Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowych zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3) posiada  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12 Wykaz świadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu cenowym,

1)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2)   Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3)   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami ma temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4)   Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5)   Opłacona polisa, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

13.Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

14.Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek.

15  .W związku, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie prawo zamówień publicznych.

16  .Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego  Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.

17  .Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybranie żadnej z ofert bez podania przyczyny.

18. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

1.      Dostarczyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy;

-  kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej  na podstawie którego wykonawca  dokonał wyceny oferty sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa przez osobę która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót.

2.      W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

19  .Załączniki do zapytania cenowego:

1.             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2.             Formularza oferty.

3.             Wykaz wykonanych robót budowlanych.

4.             Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5.             Oświadczenie.

6.             Wzór umowy.

7.             Zakres robót do wykonania (przedmiar robót).

1. Zapytanie cenowe PDF
2. Projekt umowy PDF
3. Karta gwarancyjna PDF
Przedmiar PDF 

GOK © 2014 | Realizacja ComputerSoft